Projektek

Filter alapú társulási modellek alkalmazása a homokpusztagyepek restaurációjában

Megvalósítás alatt lévő/Futó projekt

Azonosítószám: FK127966
Témavezető: Halassy Melinda
Tervezett futamidő: 2018-2023
Támogatás összege: 36.359.000 Ft
Támogatók: NKFIH
Program: OTKA

Összefoglaló:

A globális biodiverzitás veszélyeztetettségének egyik legfőbb oka a természetes élőhelyek degradációja, az ennek megállítására kidolgozott globális és európai stratégiák magukban foglalják az élőhelyek 15%-ának ökológiai helyreállítását (restauráció). A restauráció sikeressége függ a céltársulások kiválasztásától, az adott élőhely spontán regenerációs képességétől és a kiválasztott restaurációs módszerektől. Tájképi szinten a célfajok terjedési képessége vagy az özönnövények által veszélyeztetettség szintén befolyásolják ezt a folyamatot. A javasolt kutatás lokális és táji léptékben vizsgálja a céltársulás kiválasztásának, a regenerációs potenciálnak, a terjedési, abiotikus (tápanyag-ellátottság, szárazság) és biotikus (pl. kompetíció) kényszereknek a homokpusztagyepek helyreállítására gyakorolt hatását. Azt várjuk, hogy a restauráció sikeresebb, ha a céltársulások a helyi klíma és talajviszonyok között fenntarthatók, a spontán regenerációs folyamatok is működnek, a tájkép még őrzi a természetes gyepek maradványait és az özönnövények tömegessége alacsonyabb. A konkrét kezelések esetén azt várjuk, hogy a célfajok betelepítése fontosabb a restauráció kezdeti fázisaiban, míg a kaszálás és az abiotikus viszonyok megváltoztatása lényegesebb a vegetáció záródásakor. A kutatás korábbi restaurációs kísérletekre épül, amelyek fajbetelepítéseket, szénforrás-adagolást, kaszálást és özöngyomok vegyszere visszaszorítását célozták. Ezeket szeretnénk újrafelvételezni és kiegészíteni a tájképi és klimatikus változókkal.Az eredmények között lesznek olyan regenerációs/restaurációs potenciált becslő térképek, amik elősegíthetik a nemzeti restaurációs stratégia kidolgozását.